Personlig assistans –  hitta rätt personlig assistent till dig eller ditt barn

Den 1 januari 1994 trädde LSS (Lagen om stöd och service), i kraft och förändrade livet för tusentals människor med olika funktionsvariationer. Personer som tidigare varit föremål för institutionalisering eller på annat sätt genom sin funktionsvariation exkluderats ur samhällslivet gavs nu plötsligt helt nya möjligheter. Tanken bakom LSS var att underlätta vardagen för de personer som har en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, att ge möjlighet att leva som andra. Innan lagen kom till var personer med en funktionsvariation ofta helt utlämnade åt andras, oftast anhörigas, goda vilja och förmåga att ställa upp. LSS gav dessa människor ett friare liv. Ett bättre liv. De förbättringar som införandet av reformen som möjliggjorde personlig assistans, har för många tusentals människor genom åren skapat en förutsättning för ett bättre liv.

Men vem kan egentligen få personlig assistans och hur går det till? Jo, den som är mellan 0 och 65 år gammal och som bedöms omfattas av en av de tre så kallade personkretsarna inom LSS. En ansökan om personlig assistans måste lämnas in innan den sökande fyllt 65 år. Den som beviljats assistans får behålla den även efter 65 års ålder. De tre personkretsarna är följande och gäller för personer med:

  1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,

  2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller

  3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Den som uppfyller dessa kriterier kan vara berättigad till personlig assistans. Det görs sedan en utredning av kommun och/eller Försäkringskassa. En handläggare träffar då den enskilde för att utreda hur hjälpbehovet ser ut. För att beviljas assistansersättning via Försäkringskassan krävs att man bedöms behöva assistans för grundläggande behov med sammanlagt minst 20 timmar per vecka. Som grundläggande behov räknas personlig hygien, måltider, av- och påklädning, kommunikation med andra samt annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsvariation. Man kan beviljas personlig assistans via kommunen även om man inte når upp till 20 timmar i grundläggande behov. Har man väl fått rätt till personlig assistans för grundläggande behov ska man även beviljas personlig assistans för övriga behov för att sköta sin dagliga livsföring.